Летище Казaнлък

Програма

Нарастващият през последните години обществен интерес за възраждане на българската авиация съвпадна с плановете за развитие  на Летище Казанлък. Практикуването на почти целият спектър въздушни спортове, като делтапланеризъм, мотоделтапланеризъм, планеризъм, парашутизъм и лекомоторна авиация показа необходимостта от организиране и управление на този процес с цел сигурност и безопасност на полетите.

Под сигурност на една авиационна система се разбира мерки и действия целящи недопускането на незаконно външно вмешателство в дейността на системата, в случая Летище Казанлък. Под безопасност на полетите се разбира способността на авиационната система да функционира сама по себе си безопасно.

С цел реализиране на плановете за развитие на Летище Казанлък беше създадена Програма „Аероклуб Летище Казанлък“. Програмата цели осигуряване на високо ниво на авиационна безопасност и безопасност на полетите, чрез изграждането на система за достъп и контрол на движението на всички посетители на територията, както и постигане на необходимото ниво на безопасност на полетите и скоковете чрез популязиране и адаптиране на правилата за полети от всички участници в тях.

Програмата се базира на международните стандарти за гражданско въздухоплаване и добрите международни практики. Финансирането на  изграждане, функциониране и поддръжка на необходимата за целта инфраструктура се осигурява от Летище Казанлък АД. Програма "Аероклуб Летище Казанлък" позволява на заинтересуваните от практикуване на авиационни дейности да участват и подкрепят процеса, включително и финансово. В зависимост от това дали участниците в авиационната дейност, а също така посетителите и наблюдателите,  пребивават еднократно или перманентно на територията на Летище Казанлък, те заплащат символична дневна такса от 1.00 лев, или получават годишна членска карта осигуряваща им достъп до летището за която заплащат годишна такса от 25.00 лева. Годишната членска карта осигурява преференциални условия за ползване инфраструктурата на Летище Казанлък АД и оказваните от него услуги.

Програмата е отворена система позволяваща себеусъвършенстване чрез обратна връзка с участниците в нея и адаптиране към обкръжаващата среда. Обратната връзка се осъществява чрез комитет включващ постоянните ползватели (имащи договори) и представители на местната авиационна общественост. В рамките на комитета се провеждат преди и след сезонни срещи на които се обсъжда състоянието и се набелязват мерки за подобрения.